Enter your keyword

تاریخچه

تاریخچه

موسسات تعلیمی و تحصیلی عالی و بین المللی ازهر

این موسسات بین سال های ( 1386 الی 1390) موافقه (2007 م الی 2011م) توسط داکتر سید ابوبکر متقی فرزند سید احمد خان غرض تحقق اهداف ذیل تاسیس و در وزارت های محترم تحصیلات عالی، معارف، اقتصاد ،حج و اوقاف و امور زنان جمهور اسلامی افغانستان ثبت و راجستر گردید.

اول: اهداف موسسه:

1 – عمومی ساختن فرهنگ وثقافت اسلامی غرض تهذیب اخلاق بین افراد جامعه.

2 – عرضه خدمات فرهنگی، ثقافی وعلمی برای افراد جامعه.

3 – رسانیدن معلومات دینی، اخبار وگزارشات مربوط به مسلمانان منطقه وجهان در زودترین فرصت و دریافت راه های حل مناسب برای مشکلات مسلمانان در عرصه ملی و بین المللی با در نظرداشت امکانات مادی و معنوی دست داشته.

4 – چاپ ونشر موضوعات وتحقیقات علمی و رسانیدن آن برای افراد جامعه لحظه به لحظه واطلاع آنها از معلومات وگزارشات تغییرات وپیشرفتهای علمی وتخنیکی در جهان.

5 – ترویج ونشر ثقافت وفرهنگ قرآن کریم وحفظ آن توسط اطفال و جوانان ودر نتیجه تمام افراد جامعه.

6 – چاپ، نشر وتوزیع رسائل علمی وکتاب های دینی به زبان ملی وبین المللی بین افراد جامعه.

7 – تبلیغ وترویج مفاهیم صحیح دین مقدس اسلام برای افراد جامعه بطور عمومی وبرای دختران وپسران وجوانان بطور خاص.

8 – آماده ساختن جوانان برای مذاکرات، مناظره ومناقشه با کسانیکه به تخریب اسلام عزیز اقدام مینمایند.

9 – نشر و پخش سریال ها وفلم های دینی، تاریخی، تعلیمی وتربیتی غرض بدست آوردن معلومات به شکل بهتر،خوبتر، سریعتر و آسانتر.

10- ایجاد حلقات درسهای دینی وعلمی غرض آماده ساختن دعوتگران بخاطر پاسخ دادن به شبهات وسوء تفاهم های کسانیکه علیه اسلام عزیز پروپاگند و تبلیغات سوء نموده اقدام به بد نام ساختن و نشر اخلاق بد و عقاید فاسد مینمایند.

11 – ارتباط وهمآهنگی بین مسلمانان در سطح ملی وبین المللی.

12- تشویق و ترغیب جوانان، مردان وزنان غرض مشارکت در اعمال خیریه وفعالیت های فرهنگی میان افراد جامعه وبیداری وبا فرهنگ ساختن آنها در مسایل دینی و رهنمائی ایشان بخاطر کمک و همکاری ذات البینی.

13 – نشر اخبار، مجلات و روزنامه هفته وار، ماهانه وسالانه.

14 – تحقق دیگر اهدافیکه در اساسنامه های موسسات ازهر درج گردیده است.

دوم: اقسام وانواع موسسات ازهر که فعالیت ذیل را انجام میدهد:

ألف: اکادیمی علوم قرآن کريم زهرا در سال (1388) در نزد وزارت محترم حج و اوقاف برای اطفال وجوانان اعم از ذکور و اناث ثبت وراجستر گردید و در این اکادمی مضامین ذیل تدریس میگردد:

1 – حفظ قرآن کریم وتدریس تجوید.

2 – تدریس زبان عربی با قواعد وگرامر آن.

3 – تدریس تفسیر قرآن کريم وعلوم آن.

4 – تدریس حدیث نبوی شریف وعلوم آن.

5 – تدریس فقه اسلامی.

6 – تدریس عقیدة درست وصحیح.

7 – تدریس سیرت نبوی.

ب: لیسه عالی خصوصی مدرسة زهراء (رض) در سال (1386) در وزارت محتر معارف ثبت وراجستر شد و شامل مراحل ذیل میباشد:

اول: دوره آمادگی “کودکستان” شامل صنوف ذیل است:

1 – صف اول ( KG1).

2 – صنف دوم ( KG2).

3 – صنف سوم( KG3).

دوم: دور ابتدائی.

سوم: دوره متوسطه.

چهارم: دوره لیسه.

  • لیسه خصوصی عالی زهرا مانند لیسه (معهد) ازهری بوده نصاب آن علاوه از نصاب معارف افغانستان شامل مضامین حفظ قرآنکریم، فقه، کمپیوتر، زبان غربی، انگلیسی وتفسیر قرآنکریم میباشد که فارغان آن حافظ قرآنکریم نیز میشوند.

ج: موسسه عالی خصوصی تربیه معلم زهراء (رض) در سال (1386) در وزارت محترم معارف ثبت وراجستر گردید وشامل دیپارتمنت های ذیل میباشد:

1 – دیپاتمنت فقه اسلامی.

2 – دیپارتمنت ثقافت وتعلیمات اسلامی.

3 –. دیپارتمنت زبان عربی.

4 – دیپارتمنت انگلیسی.

5 – دیپارتمنت زبان دری.

6 – ق دیپارتمنت زبان پشتو.

7 – دیپارتمنت کیمیا.

8 – دیپارتمنت فیزیک.

9 – دیپارتمنت بیالوجی.

10 – دیپارتمنت تاریخ.

11 – دیپارتمنت جغرافیه.

د – موسسة تحصیلات عالی ازهر در سال (1390) در وزارت محترم تحصیلات عالی ثبت وراجستر گردید و شامل فاکولته های ذیل است:

1– فاکولته حقوق وعلوم سیاسی که شامل دیپارتمنت های ذیل میباشد :

أ – دیپارتمنت قضاء وحارنوالی.

ب – دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی.

ج – دیپارتمنت احوال شخصی.

د – دیپارتمنت قانون خاص

هـ – دیپارتمنت قانون عام

2 – فاکولته تعلیم وتربیه که مشتمل بر  دیپارتمنت های ذیل میباشد:

أ – دیپارتمنت علوم شرعی

ب – دیپارتمنت زبان عربی.

ج – دیپارتمنت ریاضی

د – دیپارتمنت کمپیوتر ساینس

هـ – دیپارتمنت دری

3 – فاکولته شرعیات که شامل دیپارتمنت های ذیل است:

أ– دیپارتمنت فقه و قانون

ب – =          تعلیمات اسلامی

ج – =        عقیده و فلسفه

د – =       حدیث و تفسیر

هـ –  =      ثقافت اسلامی

و –  =   دعوت اسلامی

4 – فاکولته اقتصاد که شامل دیپارتمنت های ذیل است:

أ – بانکداری اسلامی

ب – اقتصاد ملی

ج – اداره تشبثات

د – امور مالی و بانکی

هـ احصایه و اکونومتری

هـ – مراکز فعالیت ها ونشاطات علمی، فرهنگی واجتماعی که شامل دیپارتمنت های ذیل میباشد:

1 – مرکز ترجمه وتفسیر قرآن کریم به زبان محلی وبین المللی.

2– مرکز آماده ساختن ورکشاپ ها غرض تنظیم وترتیب وهمآهنگی وافتتاح سیمینارها، کنفرانسها وحلقه های علمی ومجالس خوشی ومناسبات دینی وفرهنگی.

3– مرکز چاپ ، نشر وتوزیع کتاب های دینی وموضوعات، تحقیقات ومقالات علمی.

4– مرکز ترتیب وتنظیم وآماده ساختن برنامه وپروگرامها سمعی وبصری از قبیل رادیو وتلویزون.

5– مرکز تدریس زبان عربی.

6 – مرکز تدریس زبان انگلیسی.

7 –  مرکز تدریس کمپیوتر.

8– مرکز آماده ساختن وتربیه علما ودعوتگران وامامان مساجد وخطبا ومدرسان بسویه بسیار عالی وبین المللی واعزام آنها به دیگر کشور های اسلامی غرض فراگرفتن علوم دینی وفرستادن آنها به کشور غیر اسلامی غرض تبلیغ ودعوت.

9–  مرکز تحقیقات موضوعات علمی ، مطالعات دینی، فتوا ومقایسه بین ادیان ومذهاب مختلف.

و: موسسه بشری وخیریه ای الازهر شریف در سال (1388) در وزارت محترم اقتصاد و وزارت محترم امور زنان ثبت وراجستر گردید و  شامل فعالیت های ذیل میباشد:

1 – کفالة ایتام وبیوه زنان.

2 – ایجاد وتاسیس کورس ها بخاطر محو بیسوادی در بین جوانان دختر و پسر.

3 – ایجاد فرصت  اشتغال وکار برای بیوه زنان وبیکاران.

4 –ایجاد و تأسیس کورس های  خیاطی وطباخی و دیکور وصناعت دستی.

5 – افتتاح دوره های تعلیمی وکورسها برای دختران غرض آموختن حرفه و پیشه های مفید مانند گل دوزی، دیکور، آشپزی وغیره.