Enter your keyword

موسسه بشری وخیریه ای الازهر

موسسه بشری وخیریه ای الازهر شریف در سال (1388) در وزارت محترم اقتصاد و وزارت محترم امور زنان ثبت وراجستر گردید و  شامل فعالیت های ذیل میباشد:

1 – کفالة ایتام وبیوه زنان.

2 – ایجاد وتاسیس کورس ها بخاطر محو بیسوادی در بین جوانان دختر و پسر.

3 – ایجاد فرصت  اشتغال وکار برای بیوه زنان وبیکاران.

4 –ایجاد و تأسیس کورس های  خیاطی وطباخی و دیکور وصناعت دستی.

5 – افتتاح دوره های تعلیمی وکورسها برای دختران غرض آموختن حرفه و پیشه های مفید مانند گل دوزی، دیکور، آشپزی وغیره.